Crazy Taxi  thumbnail

Crazy Taxi

Published Oct 05, 23
7 min read

Taxi Nl

Er zijn twee typen tweezijdige markten te onderscheiden: non-transactiemarkten en transactiemarkten. Voorbeelden van non-transactiemarkten zijn mediabedrijven (zoals kranten en uitgevers), winkelcentra of de zoekmachinefunctie van Google - taxi one. Op een non-transactiemarkt is er weliswaar sprake van indirecte netwerkeffecten tussen de twee marktzijden (een krant wordt meer waard voor adverteerders naarmate er meer lezers zijn), maar de twee zijden gaan hier niet rechtstreeks via het platform met elkaar een verbinding aan

Marktafbakening voor dit type markten kan dan ook het beste uitgaan van twee markten: voor beide zijden van de markt één (bijvoorbeeld de adverteerders en de lezers). Bij het uitvoeren van de SSNIP-test wordt er vervolgens gekeken naar de winstgevendheid van een prijsstijging op beide markten (taxi cuijk). Om te bepalen of een product of segment (bijvoorbeeld televisiereclame) tot de relevante markt behoort (bijvoorbeeld krantenadvertenties) kan er op een nontransactiemarkt een SSNIP-test worden uitgevoerd in twee stappen

Afbakening op transactiemarkten Op tweezijdige transactiemarkten verschaft het aangeboden product de mogelijkheid om transacties aan te gaan via het platform. Een transactiemarkt is feitelijk één markt voor intermediairsdiensten aan twee zijden die, via de transactie, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er kunnen weliswaar twee prijzen zijn, maar er is maar één volume (Filistrucchi et al - hulshof taxi., 2014)

Het product wordt geconsumeerd in een vaste een-op-eenverhouding tussen beide zijden (Lerner et al., 2006). taxi schiphol almere. Het gevolg is dat er maar één markt gedefinieerd moet worden. Om te bepalen of een product of segment (bijvoorbeeld cash-transacties) tot de relevante markt behoort (bijvoorbeeld creditcardtransacties) kan op een transactiemarkt een SSNIP-test worden uitgevoerd op basis van de totale prijs (de som van de prijzen aan beide zijden)

Chauffeursdiploma Taxi

Er wordt eerst een startpunt gekozen (bijvoorbeeld het betalen van een transactie via een creditcard) en vervolgens analyseert men de markt via vraag- en aanbodsubstitutie. Bij vraagsubstitutie wordt de vraag gesteld of er voor afnemers van de intermediairsdienst substituten zijn om de transactie tot stand te brengen. Gebruikers van een creditcard kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om de transactie met cash te voltooien.

De onderliggende markt is de markt waarop de transactie plaatsvindt en de intermediair zijn diensten aanbiedt. Een creditcardmaatschappij kan zich bijvoorbeeld richten op betalingsdiensten op de markt voor schoenen, voor restaurants of voor alle transacties. radio taxi. De onderliggende markt bepaalt de basis voor de intermediairsdienst, en de maximale marktgrootte. Het concept van de onderliggende markt is belangrijk omdat er ook op een onderliggende markt sprake kan zijn van substitutie

In de zaak Visa International multilaterale afwikkelingsvergoeding (Europese Commissie, 2002) gaat de Europese Commissie (EC) uitgebreid in op de substitueerbaarheid van verschillende betalingssystemen, zoals contanten versus creditcards. De EC stelt in dit besluit dat, gelet op de tweezijdigheid van deze markt, bij de relevante productmarkt voor betaalmethoden men de vraag van zowel consumenten als detaillisten moet onderzoeken, aangezien beide partijen gezamenlijk de keuze bepalen van de betaalmethode.

De EC geeft hiermee impliciet het belang aan van het karakter van een tweezijdige transactiemarkt, dus zonder dat begrip expliciet te noemen (goedkope taxi rotterdam airport). In het recente besluit van het Amerikaanse Supreme Court in de zaak Ohio v. American Express komt het transactiekarakter van de markt expliciet aan de orde (Ohio, 2018)

Taxi Almere Centrum Station

Het DOJ legde aan de winkeliers non-discriminatieregels op, waarbij het gebruik van een bepaalde creditcard gestuurd noch beloond mocht worden (anti-steeringclausules) - taxi veendam. In de uitspraak van het Supreme Court werd de beslissing van het DOJ vervolgens verworpen. Het Supreme Court oordeelde dat een prijsverhoging aan één zijde van een tweezijdig transactieplatform niet aantoont dat er misbruik wordt gemaakt van marktmacht

Het Supreme Court gaat daarbij expliciet in op de economische literatuur over de tweezijdige transactiemarkt, en op de noodzaak om beide zijden van deze markten als een onlosmakelijk geheel te zien. Veilinghuizen De markt voor veilinghuizen is interessant omdat de toenmalige Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) deze in 2007 heeft afgebakend in het kader van een fusie tussen twee veilinghuizen voor bloemen TABEL 2 Daadwerkelijke verliezen bij verslechteringen concurrentieparameters voor telers en kopers In procenten Telers Kopers Concurrentieparameters Daadwerkelijk verlies (%) 5% stijging veilingprovisie 10,8 13,8 5% daling prijs sierteeltproducten 23,3 22,7 5% daling vraag/aanbod producten op de veiling 23,4 19,8 5% stijging kosten van aanvullende diensten op de veiling 17,0 Halve dag langere fysieke afhandeling op de veiling 26,1 61,3 Financiële afhandeling zelf regelen in plaats van door de veiling 59,9 Afname kwaliteit 54,7 5% afname assortiment 25,2 Hotelbezoekers die een privé-accommodatie overwegen Bron: ACM (2017) ESB Frankrijk Duitsland Italië Spanje VK FIGUUR 1 85 Bron: Phocuswright (2017) ESB (ACM, 2007).

Zonder kopers van bloemen kan een veilinghuis zijn diensten niet aan de telers verkopen (taxi nijverdal). Dit is het principe van een transactiemarkt, zonder dat het principe expliciet wordt benoemd. In het besluit bakent de NMa de markt af door de substitutie te analyseren, grotendeels langs de lijnen van de economische inzichten hierbovenNMa definieerde de markt als het vermarkten van sierteelt, waarbij dit vermarkten kan geschieden via veilingdiensten (klokverkoop, bemiddeling, et cetera) maar ook door handel via alternatieve afzetkanalen. Deze werkwijze is dus in lijn met wat de economische theorie voorschrijft. Boekingsplatformen voor overnachtingen Op boekingsplatformen voor overnachtingen kunnen reizigers en aanbieders van accommodatie met elkaar een transactie aangaan.

Taxi Mallorca Airport

com en Expedia. In een aantal Europese landen is er mededingingsrechtelijke discussie geweest over de MFN-clausules oftewel non-discriminatieclausules. Deze leggen vast dat een klant aan een andere verkoper geen betere voorwaarden mag leveren. De onderliggende aanname bij deze discussies is dat de boekingsplatformen beschikken over marktmacht (taxi eindhoven station). De markt waarop de marktmacht berust is niet altijd expliciet afgebakend, omdat er bij een aantal zaken een schikking is getroffenVeel mededingingsautoriteiten hebben de markt zodanig aangeduid dat boekingsplatformen voor hotels een zelfstandige markt vormen (Caccinelli en Toledano, 2018). In die analyses lijkt het tweezijdige transactiekarakter echter niet altijd volledig in over weging te zijn genomen. taxi eemshaven. Om de vraagsubstitutie van andere typen intermediairs aan te tonen, is bijvoorbeeld een relevan 80 Jaargang 103 (4768S) 20 december 201880 Marktmacht ESB te vraag of de markt zou moeten bestaan uit boekingen van overnachtingen in uitsluitend hotels, of dat deze breder is, namelijk ook boekingen van overnachtingen in kortetermijnaccommodaties, waartoe bijvoorbeeld ook privé-accommodaties zouden behoren zoals aangeboden op AirbnbDit zou een teken kunnen zijn dat de intermediairs voor boekingen van privé-accommodatie een substituut zijn voor intermediairs van hotelboekingen (taxi bodegraven). Er lijkt niettemin door mededingingsautoriteiten nog nauwelijks gedetailleerd empirisch onderzoek naar deze vraag te zijn gedaan. Als men kijkt naar de intermediairsmarkt, is het een relevante vraag of alternatieve boekingskanalen een substituut kunnen vormen voor een boekingsplatform

De onderzochte mededingingsautoriteiten gaan ervan uit dat deze alternatieve boekingskanalen niet bij de relevante markt horen. Soms gebeurt dat op basis van een kwalitatieve analyse, maar naar deze vraag lijkt er geen op SSNIP gebaseerd empirisch onderzoek gedaan te zijn. Er is in geen van de gevallen een empirische SSNIP-test geweest waarbij gekeken is naar een verhoging van de totale prijs richting zowel hotels als consumenten, met de mogelijkheid tot het aanpassen van de prijsstructuur.

Goedkope Taxi Rotterdam Airport

Wel is de toepassing ervan net even anders dan op eenzijdige markten of op tweezijdige non-transactiemarkten (taxi berlijn). Het specifieke karakter van tweezijdige transactiemarkten behoort expliciet meegenomen genomen te worden op basis van de economische inzichten. Het recente oordeel van het Supreme Court in de Verenigde Staten over de markt voor creditcardsbetalingen is in dat opzicht een stap in de goede richting

nu/petit Mededingingsautoriteiten en regelgevende instanties zeggen dat FAANG s monopolies zijn - taxi steen. Andere waarnemers, en ook de FAANG s zelf, beschouwen digitale markten als uiterst competitief. Maar wat als beide gelijk hebben? Deze gedachte, die ik eerder in Petit (2016) presenteerde en verder behandel in een te verschijnen boek, noem ik de moligopolie-hypothese

DE AARD VAN MOLIGOLOPIE-COMPETITIE Maar hoe moligopolisten eigenlijk concurreren, is de volgende logische vraag. De data suggereren dat de FAANG s vier kenmerken vertonen, hoewel er op bedrijfsniveau aanzienlijke verschillen zijn. Ten eerste zijn de FAANG s conglomeraten. Ze hebben allemaal een corebusiness: Apple in hardware, Amazon in online-retail en Google in zoekmachines.Ten tweede kenmerken FAANG s zich door technologische onzekerheid als een bron van grote concurrentie druk (taxi nl). Het belang van de FAANG s richt zich specifiek op technologische onzekerheid, en niet op verstoringen veroorzaakt door andere factoren zoals valutaschommelingen, vraagschokken of handelsoorlogen (mercedes taxi) (taxi lelystad) (taxi de kempen) (taxi goedkoop). En het is nu juist deze technologische onzekerheid die in het DNA van de FAANG s zit

Latest Posts

Taxi Delft Schiphol

Published Nov 27, 23
7 min read

Luchthavenvervoer Zaventem Assenede

Published Nov 24, 23
7 min read

Taxi Kampen

Published Nov 23, 23
7 min read