Taxi Brabant  thumbnail

Taxi Brabant

Published Oct 05, 23
7 min read

Valys Taxi

Bovendien zijn platformmarkten zeer heterogeen, waardoor beleidsinterventies per markt anders uitpakken (van driel taxi). Als laatste kan worden vermeld dat het invoeren van nationale wet- en regelgeving niet direct voor de hand ligt. Bij gebrek aan een mondiaal kader lijkt de Europese Unie het meest logische handelingsniveau voor eventuele maatregelen om online-markten competitief te houden

Voor het tegengaan van marktmacht kan toegang vereenvoudigd worden of ingegrepen worden in de marktstructuur - liverpool taxi. 62 Jaargang 103 (4768S) 20 december 201862 Publieke belangen ESB VERKENNING Publieke belangen en de regulering van digitale platformen Platformen zijn alomtegenwoordig en hebben in de samenleving soms effecten ver buiten de markt waarin ze opereren

Die discussie ging in grote mate over het marktaandeel van het besturingssysteem (Ponsoldt en David, 2007) (taxi ruijters). Toen was het een kwestie van een concurrentieprobleem, tegenwoordig speelt er veel meer. Het gaat nu ook over privacy en de externe effecten van platformen ver buiten de markt waarop een platform opereert. Naast toepassing van het mededingingsinstrumentarium zien we dan ook dat regulering belangrijker gaat worden mogelijk specifiek gericht op digitale platformen

In dit artikel verkennen wij deze ontwikkeling. BEPERKINGEN MEDEDINGINGSKADER De eerste inzichten over platformen werden aangezwengeld vanuit een concurrentieperspectief - taxi valys. Mededingingsautoriteiten worden geholpen door de economische wetenschap die vooral vanuit de theorie van multi-sided markets theorieën ontwikkelt over prijsvorming, bundeling van diensten, verticale restricties Microsoft KADER 1 Een systeem als Windows is een archetypisch voorbeeld van een platform, in de zin dat via dit platform andere bedrijven complementaire toepassingen en diensten kunnen ontwikkelen en aanbieden

Taxi Hoofddorp Schiphol

Deze worden verder aangezwengeld door netwerkeffecten wanneer grotere aantallen gebruikers in staat zijn om bestanden met elkaar uit te wisselen (taxi zuidlaren). 6363 ESB Publieke belangen De concurrentiestrijd tussen Google en Amazon De concurrentiestrijd tussen Google en Amazon laat zien hoe lastig het is om de concurrentie te duiden. In 2017 gaf de Europese Commissie een recordboete van 2,4 miljard euro aan Google omdat het zijn eigen prijsvergelijkingsdienst Shopping met een marktaandeel van negentig procent voortrok in de zoekmachine (NRC, 2017)

De concurrentie staat echter niet stil. Met zijn digitale assistente, oftewel de slimme speaker Alexa, daagt Amazon nu Google uit. taxi naarden. Met KADER 2 het apparaat kunnen consumenten onder meer spraakgestuurd webwinkelen, en dan met name bij Amazon zelf. Tegelijkertijd kan de consument met Alexa ook de zoekmachine van Google aansturen, terwijl Amazon de eigen gesproken advertenties afspeelt in plaats van de op tekst gebaseerde advertenties van Google

In lijn hiermee zijn mededingingsautoriteiten terughoudend met ingrijpen wat verstandig is - ns taxi. Zij hebben bovenal te maken met bestaande juridisch kaders van de Europese en nationale mededingingswetgeving, die werden bedacht voordat digitale platformen hun intrede deden. Twee beperkingen van het bestaande mededingingskader spelen daarbij een belangrijke rol: de aard van het instrumentarium en het gegeven dat het mededingingsbeleid geen panacee isDat zien we terug in analyses van mededingingsautoriteiten. Zo eenvoudig als het kan zijn om met dit instrumentarium de concurrentie te beoordelen in statische markten, zo lastig kan dit worden in dynamische markten - taxi india. Daarbij komt dat mededingingsautoriteiten vooral kijken naar de empirie zoals die zich op dat moment aandient maar wat de toekomst brengt is onzeker en wordt daarmee al snel minder relevant bevonden

Vliegveld Taxi

De casus in kader 2 over de concurrentiestrijd tussen Google en Amazon illustreert dit. Mededingingsbeleid is geen panacee Het mededingingsbeleid kan niet op alle zorgen die er over digitale platformen bestaan een antwoord geven. Mededingingsbeleid richt zich op mededingingsproblemen. Er zijn echter ook andere vormen van marktfalen, en de belangrijkste impact van de grote technologiebedrijven reikt verder dan de markt waarin zij actief zijn.

De essentie van het risico op platformfalen, en daarmee ook op maatschappelijk falen, zit in een welvaartsverlies dat herleidbaar is tot de door een platform gemodereerde marktsituatie en opgelegde governance (de regels en voorwaarden voor gebruikers). taxi dongen. De combinatie van infrastructuur en spelregels kan immers tot een, al dan niet voorzien, misbruik leiden

Dat doet niets af aan het bestaan van concurrentieproblemen, maar een patiënt die verkouden is en op een gegeven moment ook verlammingsverschijnselen krijgt, blijf je niet behandelen met alleen aspirine en hoestdrank. De casus van Facebook en de privacy van zijn gebruikers in kader 3 is een concreet voorbeeld hiervan.

Data zijn namelijk onderling complementair en (zolang er geen congestie optreedt) niet-rivaal (taxi vacatures). Dit maakt dat het (onderling) delen van data voor bedrijven in principe een meerwaarde zou moeten opleveren, ten opzichte van het behouden van de exclusieve toegang tot die data (Van Gorp, 2018). Dit is misschien anders voor een bedrijf dat zo groot en divers is dat het zelfstandig een eigen big-dataset kan genereren

Taxi Vergunning

Het mechanisme hierachter is dat er sprake kan zijn van elkaar versterkende netwerkeffecten, breedtevoordelen en leereffecten. Daaraan zit ook een positieve kant: data vormen hierbij de input voor de leereffecten, waardoor er nieuwe diensten ontwikkeld en verbeterd kunnen worden (taxi huren). Deze nieuwe diensten zorgen weer voor een constante toevoer van gevarieerde data, waarmee men nog meer nieuwe diensten kan ontwikkelen en verbeterenDe recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie zou men dan kunnen zien als de turbo van deze motor (taxi belgie). Facebook, data en privacy KADER 3 Het Duitse Bundeskartellamt (2017) is van mening dat Facebook een dominante positie heeft in de markt voor sociale-mediaplatformen (beter gezegd: de markt voor Facebook, want de autoriteit heeft sociale netwerken als Twitter, Linked, In en Snapchat uit de relevante markt geredeneerd) en ook dat Facebook eindgebruikers misbruikt door het overmatig hamsteren van persoonlijke data

In eerste instantie lijkt dit een logische redeneerlijn. Echter, data zijn geen geld, data zijn een input in een productieproces. Facebook gebruikt zijn data bijvoorbeeld om advertenties relevanter te maken en zodoende beter op de advertentiemarkt te kunnen concurreren - uber taxi almere. Op deze markt heeft Facebook misschien ook een groot marktaandeel, maar niet noodzakelijkerwijs een dominante positie, aangezien hier de concurrentie met Google, Amazon, Snapchat en Linked, In behoorlijk intensief is

De vraag is dan, aangenomen dat Facebook inderdaad een dominante positie heeft op de markt voor sociale media, of Facebook zich anders zou gedragen op deze markt wanneer het geen dominante positie zou hebben. Om dit te beoordelen zou de mededingingsautoriteit kunnen kijken naar het gedrag van Snapchat, als uitdager op deze markt.

Taxi Vanaf Schiphol

Het is niet de vraag welke van deze zorgen we als eerste moeten aanpakken, want dit vereist een integrale oplossing. De insteek van concurrentie-autoriteiten (zoals het Bundeskartellamt inzake Facebook) is nu om het privacy-probleem op te lossen door het concurrentieprobleem aan te pakken, zie kader 2 - leiden taxi. Zoals al beargumenteerd in de vorige paragraaf lijkt dit ons niet verstandig

Het is de moeite waard om andersom te redeneren, en te onderzoeken of we het concurrentieprobleem kunnen oplossen door het privacy-probleem aan te pakken (cbr taxi theorie). Het startpunt ligt dan niet bij een marktprobleem (gebrekkige concurrentie), maar bij een aantasting van een fundamenteel recht (privacy). Het bij de wortel aanpakken van dat diepere probleem heeft als gunstige bijwerking dat het meteen een helder kader oplegt wat betreft concurrentie

De AVG is daar al deels op gericht (het valt buiten het kader van dit artikel om daar nu nader op in te gaan). fake taxi pornhub. TOEKOMST Wat betreft de toekomst zien we drie trajecten voor verdere ontwikkeling van beleid (zie ook De Bijl en Werner (2018) die nader ingaan op de wenselijkheid van overheidsingrijpen wat betreft het marktmeesterschap van platformbedrijven en de verantwoordelijkheid die platformbedrijven hebben voor het doen en laten van platformgebruikers)Selectief ingrijpen op één nauw afgebakende markt kan dan dynamische gevolgen hebben op de andere markten. De concurrentiestrijd tussen Amazon en Google, beschreven in kader 2, maakt dat duidelijk. Het gevolg is ook dat verschijnselen die lijken op concurrentiebeperking, mogelijk gangbare ondernemingsstrategieën vormen, gericht op het creëren van nieuwe markten.

Taxi Ijsselstein

Zijn deze gericht op innovatie, stimuleren ze innovatie, of leggen ze hier juist beperkingen aan op? Wanneer innovatie de bestaande grenzen van markten verlegt of geheel nieuwe markten schept, mist een redenering vanuit de afbakening van een relevante markt de essentie. taxi wageningen. Dat geldt ook voor de traditionele indicatoren als marktaandelen, winstgevendheid en concentratie-indices

Anders gezegd: in een dynamischer markt dient de aandacht uit te gaan naar de dynamiek die de concurrentie continu nieuwe impulsen geeft, ofwel naar het proces van dynamische concurrentie. van gerwen taxi. Dat vraagt om lef, omdat een snapshot van een markt (de afbakening van de relevante markt) niet leidend mag zijn. taxi 1998. Belang regulering Mededingingsbeleid is ontoereikend om alle problemen op te kunnen lossen

Latest Posts

Taxi Delft Schiphol

Published Nov 27, 23
7 min read

Luchthavenvervoer Zaventem Assenede

Published Nov 24, 23
7 min read

Taxi Kampen

Published Nov 23, 23
7 min read